nenávratné granty, bankové úvery, dotácie
Výhoda podania žiadosti prostredníctvom EEC

Financovanie obnovy zo zdrojov MVRR SR

Výhody podania žiadosti prostredníctvom RBD

REFUNDAČNÝ PROGRAM
do výšky až 50%

ZNÍŽENIE NÁKLADOV
minimálne o 15%

ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT
zdarma = 0 €

VYPRACOVANIE PONÚK
zdarma = 0 €

BONUS PLUS
zdarma = 0 €

Často kladené otázky

Tu nájdete odpovede na Vaše najčastejšie otázky

V prípade, že Vás zaujíma ešte viac, kontaktujte nás!

Klientská zóna

Prihlasovací formulár pre prihlásenie do klientskej zóny

rbd.sk

Dotácie na odstraňovanie systémových porúch

Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 28. novembra 2007 č. V-1/2007 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania. Dotáciu na odstránenie systémovej poruchy možno poskytnúť žiadateľovi, ktorým je obec, bytové družstvo, správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Na odstraňovanie systémovej poruchy možno poskytnúť dotáciu do výšky 50 % oprávnených nákladov stavby, najviac však vo výške 500 Sk na m2 podlahovej plochy bytov v bytovom dome, jeho ucelenej sekcii alebo vstupe. Táto suma sa zaokrúhli na celé 1 000 Sk smerom nadol. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom bytovom dome sa výška dotácie určí ako súčet dotácie na jednotlivé systémové poruchy. Oprávnené náklady stavby sú náklady na stavebné práce a dodávky vrátane dane. Do oprávnených nákladov stavby sa nezahŕňajú náklady na projektové práce, inžiniersku činnosť, expertízne posudky, ani ďalšie súvisiace náklady. Oprávnené náklady stavby sa preukazujú rozpočtom stavby a zmluvou o dodávke stavebných prác.

Aktuálny stav: dočasné zastavenie prijímania žiadostí

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 11 ods. 14 zákona č. 607/2003. Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov ustanovuje:

§ 1

V období od 15. novembra 2009 do 31. decembra 2009 sa dočasne zastavuje prijímanie žiadostí o poskytnutie podpory z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania na tieto účely:
a) obstaranie bytu výstavbou, nadstavbou, vstavbou, prístavbou, dostavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru v bytovom dome, v rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome,
b) výstavba alebo dostavba zariadenia sociálnych služieb, ktoré poskytuje starostlivosť celoročne (ďalej len "zariadenie sociálnych služieb"), alebo prestavba nebytového priestoru na zariadenie sociálnych služieb
c) kúpa bytu,
d) obnova bytovej budovy,
e) výstavba nájomného bytu vrátane bytu, ktorý sa získa nadstavbou, vstavbou, prístavbou, prípadne prestavbou nebytového priestoru,
f) obnova zariadenia sociálnych služieb,
g) zateplenie bytovej budovy.

§ 2

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. november 2009.

Zdroj: www.build.gov.sk

MVRR SR